Toborzási Adatkezelési Tájékoztató

TOBORZÁSI TÁJÉKOZTATÓ: SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

 1. Az adatkezelő: Az Ön munkaerőtoborzás során megadott személyes adatait a Porsche Hungaria Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27.; Cg.: 01-09-071123) illetve Porsche Ingatlankezelő Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-077814) (az "Adatkezelő") gyűjti és kezeli, így különösen, amelyek alkalmasak a személyazonosítására, valamint a képzettségével, végzettségével, szakmai tapasztalataival, továbbá képességeivel és készségeivel kapcsolatosak. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő email címen léphet kapcsolatba velünk: dpo(kwfat)porschehungaria(kwfdot)hu. Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza van személyes adatainak kezelésével vagy jelen Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatban adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő e-mail címen: dpo(kwfat)porschehungaria(kwfdot)hu.

 2. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok: A toborzás folyamán a meghirdetett pozícióra vagy konkrét pozíció megjelölése nélküli általános jelentkezésére tekintettel különböző adatokat gyűjtünk. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem bocsát rendelkezésünkre bizonyos általunk kért adatokat, nem tudjuk feldolgozni a jelentkezését. A következő Önre vonatkozó adatokat gyűjtjük: 

  • Az Ön önéletrajzában, jelentkezési lapján, motivációs levelében és az interjúztatási folyamat során rendelkezésünkre bocsátott adatai: név, születési név, születési idő, születési hely, nem, állampolgárság, lakcím, személyes e-mail cím, telefonszám, végzettség, képesítések, nyelvtudás, munkatapasztalat és referenciák, a pozícióval kapcsolatos további információk, valamint fénykép. Előfordulhat, hogy az Ön által küldött adatok között különleges személyes adatok (faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló, illetve genetikai, biometrikus és egészségügyi adatok) is szerepelnek. 

  • A toborzási folyamat során általunk gyűjtött vagy létrehozott adatok, többek között az alábbiak: interjú feljegyzések, teszteredmények és az Önnel folytatott levelezésünk. 

  • Háttérellenőrzések során szerzett adatok: A toborzási folyamat során háttérellenőrzéseket nem végzünk. Előfordulhat azonban, hogy az Adatkezelőt jogszabály kötelezi háttérellenőrzések elvégzésére (pl. bűnügyi adat kezelése), erről azonban az Adatkezelő ilyen esetben külön tájékoztatást ad.  

 3. Milyen célból gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatokat: Az Ön személyes adatait a toborzási eljárás lebonyolítása, az Ön pozícióra való alkalmasságának értékelése és az erre vonatkozó döntés meghozatala, valamint az Önnel való kommunikáció, illetve (a jogszabályi keretek között) referencia ellenőrzések céljából használjuk fel. Amennyiben konkrét pozícióra jelentkezik az Adatkezelőhöz, de az Adatkezelőnek nem állt módjában Önt alkalmazni, amennyiben ahhoz Ön hozzájárul (ld. jelen Tájékoztató 6. pontját), a toborzási folyamatot követően is kezeljük az Ön személyes adatait az Adatkezelő által kialakított adatbázisban, amely a jelentkezők adatait annak céljából tartalmazza, hogy Adatkezelő a későbbiekben a jelentkezőket további állásajánlatokkal megkereshesse.  

 4. Az adatok forrása: Az adatokat (a) Öntől; vagy (b) a jelentkezési és a toborzási folyamat során harmadik személyektől kapjuk meg; vagy (c) azokat mi hozzuk létre a toborzási folyamat során. 

 5. Az adatkezelés jogalapja: Az Öntől gyűjtött személyes adatokat elsődlegesen (1) az Adatkezelő jogos érdeke alapján; vagy (2) az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Jogos érdek lehet: (a) a toborzási folyamat hatékony adminisztrációjának és irányításának biztosítása; (b) annak biztosítása, hogy a pozícióra megfelelő személyt vesszük fel; (c) jogviták kezelése, valamint jogi vagy egyéb szakmai tanácsadás igénybevétele; (d) az Ön pozícióra való alkalmasságának megállapítása; (e) IT biztonság garantálása. 

 6. Az Ön esetleges további, az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatkezelések: 

  • Amennyiben ahhoz Ön a toborzási folyamat során hozzájárulását adja, vagy konkrét pozíció megjelölése nélküli általános jelentkezést küld az Adatkezelő részére, az Ön személyes adatait egy olyan adatbázisban tároljuk, amely alapján az Adatkezelő Önnek a jövőben további állásajánlatokat küldhet. 

  • Az Adatkezelő nem kéri különleges személyes adatok közlését a toborzási folyamat, illetve jelentkezés során, és a toborzási folyamat során különleges személyes adatot főszabály szerint nem kezel. Az Adatkezelő ugyanakkor nem tudja kizárni, hogy a jelentkezők által benyújtott anyagok esetleg ebbe a körbe tartozó információt is tartalmazhatnak, ezeket az információkat azonban az Adatkezelő a toborzási folyamat során nem kezeli. 

 7. Az általunk megosztott adatok: Az Ön jelentkezésének feldolgozása céljából személyes adatait a következő harmadik felekkel oszthatjuk meg: (1) munkaközvetítők, (2) bíróságok és hatóságok. A személyes adatokat továbbá megoszthatjuk cégcsoportunkon belül toborzási, adminisztratív, számviteli, valamint jelentési célokból. Az Ön személyes adatai nem kerülnek továbbításra az Európai Unió területén kívüli országba.  

 8. Személyes adatainak megőrzése: Az Ön személyes adatait a toborzási folyamat időtartamára és a velünk szemben esetlegesen a későbbiekben támasztott követelésekre való tekintettel a pozíció lezárultáig (azaz a toborzási eljárásban kiválasztott új kolléga belépéséig) őrizzük meg. Ha Ön sikeresen pályázott valamely pozícióra, személyes adatait a fentieket meghaladó ideig tároljuk a Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztatónkban foglaltak szerint. Amennyiben Ön nem pályázott sikeresen, de hozzájárult adatainak az Adatkezelő adatbázisában való elhelyezéséhez abból a célból, hogy az Adatkezelő később állásajánlattal kereshesse meg, vagy egyébként konkrét pozíció megjelölése nélküli általános jelentkezést küldött, adatait a jelentkezésétől számított 1 évig őrizzük. 

 9. Hol tároljuk az Ön adatait: A toborzási eljáráshoz kapcsolódó adatok az Adatkezelő székhelyén, illetve az Adatkezelő toborzási rendszerében tárolt személyes adatok az Adatkezelő ezen adatkezeléshez kapcsolódó szerverén kerülnek tárolásra. A toborzás kapcsán kezelt adatait, amennyiben az Ön pályázata nem volt sikeres, nem továbbítjuk sem EU-n belüli, sem EU-n kívüli országokba. Az folyamatosan Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje - többek között - a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól. 

 10. Az Ön jogai: Személyes adataihoz fűződően Önt az alábbi jogok illetik meg: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, tiltakozáshoz való jog, korlátozáshoz való 

  jog, továbbításhoz való jog, hozzájárulás visszavonásához való jog és panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz.  

  Amennyiben hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérjük küldjön e-mailt vagy levelet az Adatkezelő alábbi elérhetőségei valamelyikére: dpo(kwfat)porschehungaria(kwfdot)hu vagy 1139 Budapest, Fáy u. 27. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érintia visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, továbbá tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Adatkezelő megfelelő jogalappal rendelkezik az adatai hozzájárulása visszavonását követő kezelésére, úgy az adatkezelés folytatható.  

 11. Amennyiben panasza van: Ha úgy véli, hogy az Ön személyes adataival kapcsolatos intézkedéseink sértik  személyes adataihoz fűződő jogait, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 911.,  postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám:  +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat(kwfat)naih(kwfdot)hu, honlap: http://www.naih.hu) és/vagy eljárást indíthat az illetékes bíróság előtt, beleértve az Ön tartózkodási helye szerinti uniós tagállam bíróságait. Minden esetben javasolt, hogy mielőtt benyújtaná panaszát az illetékes felügyeleti hatósághoz, először nekünk küldje el a személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszát, a probléma lehető leggyorsabb orvoslása érdekében. 

A jelentkezése elküldésével Ön megerősíti, hogy elolvasta és megértette a jelen Tájékoztatót, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok által meghatározott, az Adatkezelő által folytatott toborzási eljárás céljaival és az Adatkezelő vonatkozó adatkezelési tevékenységével kapcsolatos jogait. Továbbá jelentkezése elküldésével megerősíti, hogy hozzájárulását önként, megfelelő tájékoztatást követően adja meg, valamint tudomással bír arról, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a jelen Tájékoztatóban meghatározott módon.